Uppföljning och hantering av risk

SPK:s riskstrategi baseras på prioritetsordningen ”först solvens, sedan avkastning”, vilket innebär att skyddande av solvensen alltid kommer i första hand. För att hantera solvensrisken har SPK utvecklat R-MAP (Risk Management Action Plan). 

R-MAP kan beskrivas som en modell för att växla mellan långsiktig investeringsstrategi och kortsiktig riskhantering och utgörs av en fördefinierad handlingsplan för att justera risknivån, en färgkodad riskmatris som visar hur aktuell situation momentant skulle påverkas av olika kombinationer av stress av tillgångspriser och räntenivåer samt en daglig riskrapport. R-MAP signalerar inte bara behov av riskreducerande åtgärder, utan även när återgång till långsiktig strategi är möjlig.

SPK följer löpande de finansiella riskerna och är aktiv i sin riskhantering. Nedan nämns kortfattat hur de risker som bedöms vara mest väsentliga för SPK hanteras.

För att styra ränterisken i skulden används en s k räntehedgekvot som anger hur stor andel av pensionsskuldens ränterisk som ska motsvaras av ränterisken i skyddande positioner i SPK:s särskilda skyddsportfölj.

Exponeringen mot prisrisk begränsas såväl genom maxgränser för exponering mot de olika tillgångsslagen i portföljen som genom beslutad strategisk allokering. 

Valutakursrisk hanteras i enlighet med en dynamisk hedgingstrategi som innebär att en viss given andel av valutaexponeringen hedgas baserat på nivån på svenska kronan. Andelen utländska tillgångar i portföljen har också begränsats.

För att minimera likviditetsrisk finns interna riktlinjer om likviditetsbuffertens storlek. Löpande görs även likviditetsprognoser omfattande såväl kända som prognostiserade månadsflöden på ett års sikt.

För att reducera marknadslikviditetsrisk har andelen av placeringarna som får ske i tillgångar som bedöms ha lägre likviditet begränsats.

Kreditrisk och koncentrationsrisk reduceras genom att begränsa portföljens innehav av instrument med olika kreditkvalitet och exponering mot enskild emittent.

För att reducera motpartsrisk finns krav på viss rating samt att godkända ISDA- och CSA-avtal som reducerar motpartsrisken har upprättats.

För att reducera försäkringsrisker har SPK:s aktuarie i uppgift att säkerställa att beräkningarna av åtagandena bygger på lämpliga försäkringstekniska antaganden. Försäkringsriskerna bedöms vidare med hjälp av stress- och scenarioanalyser.

För att skatta operativa risker genomförs självutvärderingar och för att reducera riskerna kartläggs alla större processer, involverade risker observeras och reduceringsåtgärder som t ex extra kontroller vidtas.