Tillgångarna förvaltas för att täcka pensionsåtagandet

Utgångspunkten för SPKs kapitalförvaltning är pensionsåtagandet och dess karaktär. Övergripande målsättning med förvaltningen är att alltid ha tillräckligt med tillgångar för att täcka åtagandet, både på kort och på lång sikt.

Pensionsåtagandet marknadsvärderas

Enligt regelverket ska pensionsåtagandet marknadsvärderas vilket sker genom att nuvärdesberäkna framtida pensionsåtaganden utifrån en metod bestämd av Finansinspektionen. Den dagliga variationen i marknadsvärdet kan vara stor beroende på dagliga förändringar i marknadsräntorna. Det underliggande försäkringsbeståndet är i sammanhanget mycket stabilt.

Konsolidering är ett viktigt nyckeltal

Med konsolidering avses tillgångarnas värde i förhållande till FTA och uttrycks normalt som en procentsiffra. Så länge konsolideringen är större än 100 % så har vi tillräckligt med tillgångar för att täcka åtagandet. I diagrammet visas hur SPKs tillgångar, FTA och konsolidering har utvecklats under den senaste 12 månaders perioden.

Normalt sett förvaltas tillgångarna i ett långsiktigt perspektiv

Eftersom pensionsåtagandets genomsnittliga utbetalningstid är mycket lång bör förvaltningen av tillgångarna normalt sett också vara långsiktig. I och med att en trygg fortlevnad på lång sikt förutsätter överlevnad på kort sikt så kräver dock den dagliga variationen i marknadsvärdena kortsiktiga överväganden för att hela tiden se till att målsättningen med förvaltningen uppnås. SPK har utvecklat en prisbelönad och väl definierad handlingsplan som utifrån nivån på kapitalbufferten tydligt anger när fokus tillfälligtvis ska ligga på kortsiktigt riskreducerande åtgärder.

Strategi för tillgångsfördelningen

Vid bestämmande av den långsiktiga strategin väljs portföljens normala risknivå med beaktande av SPK:s långsiktiga avkastningsbehov. Skulle kapitalet ha påverkats så pass negativt att solvensen bedöms vara i fara prioriteras dock på kort sikt bevarande av kapitalet. Faktisk avkastning följs upp i efterhand för att kontrollera att den täcker det långsiktiga avkastningsbehovet. Om så inte bedöms vara fallet kan detta leda till en omprövning av placeringsstrategin, premiehöjning eller uttaxering av arbetsgivare. Det långsiktiga avkastningsbehovet utgör inget tak för SPK:s ambitioner. Inom ramen för gällande limiter så ska SPK därutöver verka för att bästa möjliga avkastning uppnås på lång sikt om tillfälle ges.

För närvarande tillämpar SPK följande långsiktiga strategi för tillgångsfördelningen:

Den faktiska tillgångsfördelningen kan tillfälligtvis avvika från ovanstående strategi beroende på marknadsrörelser (inom vissa intervall) eller på grund av riskreducerande åtgärder i enlighet med vår interna handlingsplan för solvensskydd.