Ansvarsfulla investeringar

Med ansvarsfulla investeringar menas att investerare integrerar miljöhänsyn, socialt ansvar och ägarstyrning i investeringsprocessen för att dessa har bäring på hållbar utveckling och dessutom kan påverka avkastningen i kapitalförvaltningen.

Med miljöhänsyn, socialt ansvar och ägarstyrning menas att företag utöver lagstiftning följer internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Dessa normer finns samlade i FN:s Global Compact, som i sin tur baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling samt FN:s konvention mot korruption.

Tillsammans med andra institutionella kapitalägare deltar SPK i en dialog med bolag där extern analys har visat att det finns kränkningar. Dialogen sker i syfte att påverka dessa bolag att bättre hantera etik-, miljö- och hållbarhetsfrågor.

Därutöver låter SPK granska samtliga innehav utifrån internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. SPK har därför anlitat ett oberoende företag för att för SPKs räkning genomföra årliga etikgranskningar av tillgångarna i portföljen.