Strategi

Förvaltningsstrategi

Utgångspunkten för SPKs kapitalförvaltning är pensionsåtagandet och dess karaktär. Övergripande målsättning med förvaltningen är att alltid ha tillräckligt med tillgångar för att täcka åtagandet, både på kort och på lång sikt.  

Läs mer om Förvaltningsstrategi >>

Ansvarsfulla investeringar

Med ansvarsfulla investeringar menas att investerare integrerar miljöhänsyn, socialt ansvar och ägarstyrning i investeringsprocessen för att dessa har bäring på hållbar utveckling och dessutom kan påverka avkastningen i kapitalförvaltningen.

Läs mer om Ansvarsfulla investeringar >>

Riskhantering

För att på lämpligt sätt hantera de väsentliga risker som uppstår i verksamheten, och skydda mot händelser som kan hindra SPK från att uppnå sina mål, följer SPK löpande de väsentliga riskerna och är aktiv i sin riskhantering.

Läs mer om Riskhantering >>