Disclosureförordningen

Sedan mars 2021 ska finansmarknadsaktörer tillämpa en EU-förordning om harmoniserade krav för hållbarhetsrelaterade upplysningar, den så kallade disclosureförordningen. Syftet med förordningen är att underlätta för slutinvesterare att jämföra olika finansiella produkter vad gäller såväl hållbarhetsrisker som mål för hållbara investeringar.

SPK:s investeringar görs för egen räkning för att täcka pensionsåtagandet till de försäkrade och inte på uppdrag av någon annan. Vi kan med andra ord ses som en slutinvesterare. SPK har som policy att investeringsportföljen ska förvaltas så att avkastningen täcker pensionsåtagandet och så att hållbarhetsrisker minimeras. Vi anser att hållbarhetsfrågor är mycket viktiga, och som nämns under Ansvarsfulla investeringar är dessa frågor integrerade i vår förvaltarvalsprocess. Vi investerar därför bara i värdepappersfonder som förvaltas av speciellt utvalda förvaltare som uppfyller våra krav på att integrera hållbarhetshänsyn i sina investeringsbeslut. För mer information om hur våra anlitade förvaltare tar höjd för hållbarhetsrisker i sina investeringsbeslut hänvisas till respektive förvaltares hemsida. Vilka förvaltare vi anlitar framgår här>>.