Ansvarsfulla investeringar

Med ansvarsfulla investeringar menas att investerare integrerar miljöhänsyn, socialt ansvar och ägarstyrning i investeringsprocessen då hållbarhetsrisker dels har bäring på hållbar utveckling, dels kan påverka avkastningen i kapitalförvaltningen.

SPK är sedan 2020 undertecknare av UN PRI. UN PRI är FN:s principer för ansvarsfulla investeringar med syfte att implementera och integrera miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer – tillsammans kallade ESG-faktorer efter sina engelska benämningar – i investeringsprocesser.

SPK eftersträvar att undvika bolagsinvesteringar som innebär, eller riskerar att innebära, en kränkning av de internationella riktlinjer, konventioner eller normer som SPK har valt att följa:

• FN:s Global Compact; 10 principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption som grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FNs konvention mot korruption.

• OECD:s riktlinjer för multinationella företag; delvis överlappande med FN:s Global Compact men inkluderar även aspekter på hur företag bör hantera informationsgivning, konsumentintressen, vetenskap och teknik, konkurrens och beskattning.

• Internationella konventioner gällande kontroversiella vapen. Med kontroversiella vapen menas klusterbomber, personminor, kärnvapen, kemiska vapen och biologiska vapen.

Dessutom har mål nr 13 (”bekämpa klimatförändringarna”) av FN:s globala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 till att börja med fått högst prioritet i SPK:s fortlöpande hållbarhetsarbete.

SPK arbetar generellt med fondlösningar och direkt påverkan på enskilda bolagsinnehav är normalt sett inte något som låter sig göras. Hållbarhetsarbetet i kapitalförvaltningen fokuserar därför på bedömning av att förvaltarnas hantering av hållbarhetsrelaterade risker är förenlig med SPK:s ESG-policy redan innan investering görs. Detta kombineras med kontinuerlig utvärdering och uppföljning av anlitade förvaltares hållbarhetsarbete, årlig granskning av fondernas bolagsinnehav utifrån internationella riktlinjer, konventioner och normer och granskning av fondernas bolagsinnehav utifrån de exponeringsgränser som fastställts av SPK. Vidare ska årligen en mätning göras av koldioxidavtrycket (CO2) för fondernas bolagsinnehav med målet att CO2-avtrycket ska vara lägre än för jämförelseindex. Om CO2 -avtrycket bedöms vara för högt ska SPK föra dialog med berörda förvaltare i syfte att det ska minska.

Tillsammans med andra institutionella kapitalägare deltar SPK också i en dialog med bolag där extern analys har visat att det finns kränkningar. Dialogen sker i syfte att påverka dessa bolag att bättre hantera etik-, miljö- och övriga hållbarhetsfrågor.

SPK har valt att vara publika med information om det pågående hållbarhetsarbetet och upprättar årligen en hållbarhetsrapport som en del av årsredovisningen.

Du kan läsa mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och hållbarhet i SPK:s ESG-policy >> samt i våra rapporter Hållbarhetsrapport samt Rapport Påverkansdialoger. Rapporterna hittar du här >>