Personuppgifter

SPK ansvarar som personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i verksamheten och bestämmer ändamålen med, och metoderna för, behandlingen. Våra medlemmars förtroende är av yttersta vikt för oss, och SPK tar därför ansvar för att skydda din integritet. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i dataskyddsförordningen* och vi gör allt vad vi kan för att skydda dina personuppgifter från obehöriga.

För utförligare information, se Information om SPK:s hantering av personuppgifter.

 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

  

image

Pension innan 65 år