Sjuk

SJUKPENSION VID LÅNGVARIG SJUKDOM

Om du blir långvarigt sjuk – över 90 dagar i följd eller 150 dagar under den senaste tolvmånadersperioden – har du rätt till sjukpension enligt BTP-planen. Den är ett komplement till den allmänna försäkringens sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning. Sjukpensionen betalas ut i proportion till graden av din arbetsoförmåga men bara om du är arbetsoförmögen till 25 procent eller mer.

UNDERLAG TILL SPK

Under sjukfallet skickar du läkarintygen till din arbetsgivare som sedan skickar vidare intygen till SPK. I vissa fall kan SPK kontakta dig och begära utbetalningsbesked från Försäkringskassan för att vi ska fortsätta betala ut din sjukpension. Vi behöver alltid få en kopia på Försäkringskassans beslut om övergång från sjukpenning till sjukersättning. Likaså när graden av sjukersättning ändras från exempelvis 75 % till  100% på grund av förändrad arbetsoförmåga.

image

Pension innan 65 år